Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

2406
uwielbiam, gdy ktoś kończy historię słowami "wezmę Cię tam kiedyś".
Reposted fromkatalama katalama vialittlecomets littlecomets
2406
1444 d77f
Reposted fromwhateverr whateverr vialittlecomets littlecomets
2406
6430 a009
Reposted fromyoo yoo vialittlecomets littlecomets
2406
2616 d8a1
2406
Mam przeczucie, że mogę z tego nie wyjść.
— Anathema - Feel
2406
4505 9965
2406
5167 31d6
Reposted fromretaliate retaliate vialittlecomets littlecomets
2406
3797 4205 500
Reposted fromte-quiero te-quiero vialittlecomets littlecomets
2406
8290 3a01 500
9297 33c6
2406
2406
widać po oczach, że kochasz czasem tracić kontrolę.
— Pezet
3372 9fa0
Reposted frommrautyna mrautyna vialittlecomets littlecomets
2406
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
Reposted fromdestinyy destinyy vialittlecomets littlecomets
2406
1701 e01a
Reposted frommscheeky mscheeky vialittlecomets littlecomets
2406
0676 ee8c
Reposted frommonsoup monsoup vialittlecomets littlecomets
2406
Jesień jest wtedy, gdy myśli zmienia Tęsknota za czymś, czego nie ma
— Akurat
Reposted fromshrew shrew vialittlecomets littlecomets

July 18 2013

2406
Play fullscreen
"Te chwile są z nami
i nikt nie zabierze ich dopóki my,
będziemy wciąż tacy sami,
z radością odkrywać każdy nowy dzień" ♥!
2406
6151 216c
<3 
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead
2406
Daj się dotknąć !
— taki jesteś fajny! // Wojciech
Reposted fromniewyspana niewyspana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl